Introducing assessment into Swedish leisure-time centres – pedagogues’ attitudes and practices

Article English OPEN
Andersson, Birgit (2010)
 • Publisher: Education Inquiry
 • Journal: Education Inquiry (issn: 2000-4508)
 • Related identifiers: doi: 10.3402/edui.v1i3.21942
 • Subject: assessments, development talks, leisure-time centre, leisure-time pedagogue

This article analyses the findings of a survey exploring Swedish leisure-time pedagogues’ experiences of assessment in school and leisure-time centres. It aims to boost knowledge of how assessment, as a prominent example of changed education governance, is entering the work of leisure-time pedagogues and how it is perceived by them. It is concluded that leisure-time pedagogues often assess the development of children’s social competencies, activities in their centre and the leisuretime pedagogues’ own contributions. Possible explanations of why these assessments are mainly based on informal observations without any documentation are discussed, as are the leisure-time pedagogues’ ambiguous attitudes to them.Keywords: assessments, development talks, leisure-time centre, leisure-time pedagogue(Published: 1 September 2010)Citation: Education Inquiry Vol. 1, No. 3, September 2010, pp.197–209
 • References (27)
  27 references, page 1 of 3

  Andersson, Birgit & Claeson-Söderström, Carina (2002) Hur ska jag få ihop det? - några fritidspedagogers beskrivning av fritidshemmets uppgift. (How can I get this together? Some leisuretime pedagogues' descriptions of the tasks of the leisure-time centre). Rapport nr 2. Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Ball, Stephen, J (2003) The teacher's soul and terrors of performativity. Journal of Education Policy, 18 (2), 215-228.

  Black, Paul & Dylan Wiliam (1998) Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment. Phi Delta Kappan International, 80, (2) 139-148 http://www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm

  Calander, Finn (1999). Från fritidens pedagog till hjälplärare: Fritidspedagogers och lärares yrkesrelation i integrerade arbetslag. (From the pedagogue of leisure time to assistant teacher: the occupational relations of leisure-time pedagogues and teachers in integrated work-teams). Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education 80.

  Elfström, Ingela (2005). Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan (Why individual developmental plans? A study of a new evaluation instrument in preschool). Individ, omvärld och lärande/ Forskning nr 26. LHS, Stockholm,

  Flising, Björn (1995). Samverkan skola-skolbarnsomsorg: En utvärdering (Collaboration between schools and leisure-time centres: An evaluation). SoS-rapport 1995:12. Stockholm: Socialstyrelsen

  Giota, Joanna(2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens och prestationer i skolan. (Self-assessment, assessment or judgement? On students' motivation, competence and achievement in school). Pedagogisk forskning i Sverige, 11 (2), 94-115.

  Hansen, Monica (1999). Yrkeskulturer i möte: Läraren, fritidspedagogen och samverkan (Encounter of Occupational Cultures: the Teacher, Leisure-time Pedagogue and Collaboration). Gothenburg studies in Educational sciences 131. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis.

  Haglund, Björn (2009). Fritid som diskurs och innehåll. En problematisering av verksamheten vid ”afterschool-programs” och fritidshem (Leisure as discourse and content: A critical discussion of the activities in after-school programmes and leisure-time centres). Pedagogisk Forskning i Sverige, 14 (1), 22-44.

  Lindström, Lars & Viveca Lindberg (2005). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap (Educational assessment. On documenting, assessing and developing knowledge). Stockholm: HLS förlag.

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark