Tensions in the meeting between institutional logics and identities in Swedish folk high schools

Article English OPEN
Runesdotter, Caroline;
(2011)

Swedish folk high schools previously held an autonomous position with their own courses, specially trained teachers and the teachers’ association. With the introduction of market-like structures in adult education a variety of providers including folk high schools have ... View more
 • References (27)
  27 references, page 1 of 3

  Arvidson, Lars (1988) Frihet till vad? En belysning av folkhögskolans förutsättningar och utveckling i Lars Arvidson et al. Folkhögskolans pedagogiska miljö - några teoretiska aspekter på formella och informella bildningsprocesser. Rapport LiU-PEK-R-129. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi.

  Berg, Per and Jonsson, Christer (1991) Strategisk ledning på politiska marknader: opinionsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelser. Lund: Studentlitteratur.

  Bogärde, Bengt (1974) Svenska lärarföreningens lärarförening och staten 1902-1970: en studie i organisationsinflytande. Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, skrift nr. 66. Uppsala: Rabén och Sjögren.

  Brunsson, Nils and Sahlin-Andersson, Kerstin (2000) Constructing organizations: The example of public sector reform. Organization Studies 2000 21(4), pp. 721-746.

  Czarniawska, Barbara and Wolff, Rolf (1998) Constructing new identities in established organization fields: Young universities in old Europe. International Studies of Management & Organization, 28(3): 32-56.

  DiMaggio, Paul and Powell, Walter (1983) The iron cage revisited: Institutional morphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review 48: 147-160.

  DiMaggio, Paul and Powell, Walter (1991a) Introduction. In Paul DiMaggio & Walter Powell (eds.) New Institutionalism in Organizational Analysis (pp. 1-38). Chicago: University of Chicago Press.

  Friedland, Roger and Robert A. Alford (1991) Bringing society back in: Symbols, practices and institutional contradictions. In Paul DiMaggio & Walter Powell (eds.) New Institutionalism in Organizational Analysis (pp. 232-263). Chicago: University of Chicago Press.

  Forssell, Anders and Jansson, David (1996) On the conversion of non-business organizations. In Barbara Czarniawska & Guje Sevón (eds.) Translating organizational change (pp. 93-115). Berlin: de Gruyter.

  Henning Loeb, Ingrid (2006) Utveckling och förändring i kommunal vuxenutbildning. En yrkeslivhistorisk ingång med berättelser och lärarbanor. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

 • Related Organizations (1)
 • Metrics
Share - Bookmark