Deep sequencing of Cotesia vestalis bracovirus reveals the complexity of a polydnavirus genome

Article OPEN
Chen, Ya-feng; Gao, Fei; Ye, Xi-qian; Wei, Shu-jun; Shi, Min; Zheng, Hua-jun; Chen, Xue-xin;
(2011)
Share - Bookmark