Characterization of a novel gene encoding ankyrin repeat domain from Cotesia vestalis polydnavirus (CvBV)

Article OPEN
Shi, Min; Chen, Ya-Feng; Huang, Fang; Liu, Peng-Cheng; Zhou, Xue-Ping; Chen, Xue-Xin;
(2008)
Share - Bookmark