Watching Gene Regulation by Small RNA in Bacteria with Super-Resolution Imaging

Article OPEN
Fei, Jingyi; Singh, Digvijay; Zhang, Qiucen; Park, Seongjin; Golding, Ido; Vanderpool, Carin K.; Ha, Taekjip;
(2014)
Share - Bookmark