Clinical utility of low-pressure implantation of drug-eluting stent into very small vessels

Article OPEN
Suga, Tatsuya; Iwanaga, Yoshitaka; Kobuke, Kazuhiro; Morimoto, Keisuke; Ikuta, Shinichiro; Ueno, Masafumi; Kobayashi, Naoya; Yamaji, Kenji; Ikeda, Tomoyuki; Miyazaki, Shunichi;
(2014)
Share - Bookmark