Clinical implications of and factors influencing dissociated pulmonary vein potentials

Article OPEN
Chen, Songwen; Wu, Haiqing; Chen, Gang; Zhang, Feng; Meng, Weidong; Yan, Yiwen; Zhou, Genqing; Qi, Baozhen; Xu, Juan; Liu, Shaowen;
(2015)
Share - Bookmark