Voriconazole Vs. Itraconazole for Antifungal Prophylaxis in Patients with GVHD: A Randomized Trial

Article OPEN
Hayashi, Yoshiki; Kanda, Yoshinobu; Nakamae, Hirohisa; Kanamori, Heiwa; Ohashi, Kazuteru; Hidaka, Michihiro; Yano, Shingo; Hatanaka, Kazuo; Kohno, Akio; Moriuchi, Yukiyoshi; Ago, Hiroatsu; Yamashita, Takuya; Takata, Tohru; Yoshida, Minoru; Hino, Masayuki; Yamaguchi, Takuhiro; Fukuda, Takahiro;
(2014)
Share - Bookmark