Environmental factors associated with the prevalence of animal bites or stings in patients admitted to an emergency department

Article OPEN
Hsiao, Ming-Hau; Yang, Mei-Chueh; Yan, Shu-Hua; Yang, Chia-Hui; Chou, Chu-Chung; Chang, Chin-Fu; Hsu, Hsiu-Ying; Lin, Yan-Ren;
(2012)
Share - Bookmark