HIV-1 matrix protein repositioning in nucleocapsid region fails to confer virus-like particle assembly

Article OPEN
Chang, Ching-Yuan; Chang, Yu-Fen; Wang, Shiu-Mei; Tseng, Ying-Tzu; Huang, Kuo-Jung; Wang, Chin-Tien;
(2008)
Share - Bookmark