Urinary biopyrrins levels are elevated in relation to severity of heart failure

Article OPEN
Hokamaki, Jun; Kawano, Hiroaki; Yoshimura, Michihiro; Soejima, Hirofumi; Miyamoto, Shinzo; Kajiwara, Ichiro; Kojima, Sunao; Sakamoto, Tomohiro; Sugiyama, Seigo; Hirai, Nobutaka; Shimomura, Hideki; Nagayoshi, Yasuhiro; Tsujita, Kenichi; Shioji, Izuru; Sasaki, Shinya; Ogawa, Hisao;
(2004)
Share - Bookmark