Jacobi elliptic function solutions for the modified Korteweg–de Vries equation

Article OPEN
Wang, Honglei; Xiang, Chunhuan;
(2013)
Share - Bookmark