SKIP Confers Osmotic Tolerance during Salt Stress by Controlling Alternative Gene Splicing in Arabidopsis

Article OPEN
Feng, Jinlin; Li, Jingjing; Gao, Zhaoxu; Lu, Yaru; Yu, Junya; Zheng, Qian; Yan, Shuning; Zhang, Wenjiao; He, Hang; Ma, Ligeng; Zhu, Zhengge;
(2015)
Share - Bookmark