Video Watermarking Scheme Based on MPEG-2 for Copyright Protection

Article OPEN
Jiang, Ming; Ma, Zhao-feng; Niu, Xin-xin; Yang, Yi-xian;
(2011)
Share - Bookmark