Correlation between blood circulation grading and angiogenesis using ultrasonic contrast of rabbit VX2 hepatic carcinoma

Article OPEN
Xu, Chang-Song; Su, Yi-Jin; Xu, Ming; Liu, Wei; Hao, Peng; Du, Lian-Fang;
(2016)
Share - Bookmark