GW26-e4369 The effectiveness of ibutilide and the factors that affect the successful cardioversion and ibutilide-induced malignant arrhythmia

Article OPEN
Chen, Xiaoying; Yang, Yanzong; Gao, Lianjun; Chang, Dong; Yin, Xiaomeng; Dong, Yingxue; Yu, Xiaohong; Xiao, Xianjie; Zhang, Shulong;
(2015)
Share - Bookmark