Modeling of mixed liquor inorganic suspended solids and membrane flux at different ratio of SRT to HRT in a submerged membrane bioreactor

Article OPEN
Chen, Zhao-Bo; Chen, Zhi-Qiang; Ren, Nan-Qi; Wang, Hong-Cheng; Nie, Shu-Kai; Cui, Min-Hua;
(2012)
Share - Bookmark