Predicting the yield of varieties of maize in a target environment using regression analysis

Article OPEN
Mi, Chunqiao; Li, Shaoming; Zhang, Xiaodong; Yang, Jianyu; Zhu, Dehai; Liu, Zhe;
(2011)
Share - Bookmark