Lung Cancer with Unusual Presentation as a Thin-Walled Cyst in a Young Nonsmoker

Article OPEN
Lan, Chou-Chin; Wu, Hong-Cheng; Lee, Chih-Hsin; Huang, Shiu-Feng; Wu, Yao-Kuang;
(2010)
Share - Bookmark