236. Microwave Ablation Assisted Liver Gene Transfection in Rats

Article OPEN
He, Xianghui; Jiang, Ruoyu; Meng, Lingkai; Liang, Xiaoyu; Zhang, Jie; Zhang, Zhixiang; Zhu, Liwei;
(2015)
Share - Bookmark