Maturation of the nodule-specific transcript MsHSF1c in Medicago sativa may involve interallelic trans-splicing

Article OPEN
He, Zhi-shui; Zou, Hua-song; Wang, Yan-zhang; Zhu, Jia-bi; Yu, Guan-qiao;
(2008)
Share - Bookmark