Intraoperative 5-aminolevulinic acid-mediated photodynamic diagnosis of gallbladder cancer: A case report

Article OPEN
Kamada, Yosuke; Murayama, Yasutoshi; Arita, Tomohiro; Kosuga, Toshiyuki; Konishi, Hirotaka; Morimura, Ryo; Komatsu, Shuhei; Shiozaki, Atsushi; Kuriu, Yoshiaki; Ikoma, Hisashi; Nakanishi, Masayoshi; Ichikawa, Daisuke; Fujiwara, Hitoshi; Okamoto, Kazuma; Otsuji, Eigo;
(2016)
Share - Bookmark