INVOLVEMENT OF IRON ACCUMULATION IN HUMAN AORTIC ABDOMINAL ANEURYSM

Article OPEN
Sawada, Hisashi; Naito, Yoshiro; Hao, Hiroyuki; Oboshi, Makiko; Iwasaku, Toshihiro; Okuhara, Yoshitaka; Morisawa, Daisuke; Eguchi, Akiyo; Hirotani, Shinichi; Miyamoto, Yuji; Hirota, Seiichi; Masuyama, Tohru;
(2014)
Share - Bookmark