Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene 5T allele may protect against prostate cancer: A case-control study in Chinese Han population

Article OPEN
Qiao, Di; Yi, Long; Hua, Lixin; Xu, Zheng; Ding, Yi; Shi, Dongquan; Ni, Ligang; Song, Ninghong; Wang, Yong; Wu, Hongfei;
(2008)
Share - Bookmark