Communication-efficient three-party protocols for authentication and key agreement

Article OPEN
Lee, Tian-Fu; Liu, Jenn-Long; Sung, Mei-Jiun; Yang, Shiueng-Bien; Chen, Chia-Mei;
(2009)
Share - Bookmark