Clinical outcomes and risk factors of coronary artery aneurysms after successful percutaneous coronary intervention and drug-eluting stent implantation for chronic total occlusions

Article OPEN
Zhong, Xin; Li, Hua; Li, Chenguang; Zong, Nobel; Liem, David; Chan, X'avia; Zhang, Shuning; Zhang, Youen; Wang, Xinggang; Wu, Xing; Zhang, Wenbin; Yao, Kang; Liu, Xuebo; Ge, Lei; Hu, Kai; Qian, Juying; Deng, Mario; Ge, Junbo;
(2014)
Share - Bookmark