Low-cost, abundant binary sulfides as promising thermoelectric materials

Article OPEN
Ge, Zhen-Hua; Zhao, Li-Dong; Wu, Di; Liu, Xiaoye; Zhang, Bo-Ping; Li, Jing-Feng; He, Jiaqing;
(2016)
Share - Bookmark