The Design and Optimization for The Dome of Tidal Turbine

Article OPEN
Lu, Hong-bo; Li, Yong-lin; Ma, Liang-liang; Pao, Xiu-ling;
(2012)
Share - Bookmark