On matrix equations X−AXF=C and X−AX¯F=C

Article OPEN
Wu, Ai-Guo; Wang, Hao-Qian; Duan, Guang-Ren;
(2009)
Share - Bookmark