УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Article Ukrainian OPEN
Гаврилко, Т.О. ; Лабунський, Д.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: антикризове управління; антикризова програма управління підприємством; фінансове і організаційне управління; управління персоналом; маркетингова та інвестиційна політика; антикризисное управление; антикризисная программа управления предприятием

 В статті розглянуто сутність та процес антикризового управління підприємством, методи та форми його здійснення. Викладені напрямки діяльності підприємства в рамках антикризової програми та механізми здійснення антикризового управління. Зроблений висновок щодо ефективності здійснення антикризового менеджменту.  В статье расмотрена сущность и процесс анти кризисного управления предприятием, методы его осуществления. Изложены направления деятельности предприятия в рамках антикризисной программы и механизмы осуществления антикризисного управления. Сделаны выводы об эффективности осуществления антикризисного менеджмента.  In this article considers the nature and process of anti-crisis management, methods and forms of its implementation. Laid out directions for activity of enterprise in the scope of anti-crisis program and mechanisms for implementation of anti-crisis management. Made conclusion about effectiveness of anti-crisis management.
Share - Bookmark