КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С ПОМОЩЬЮ a - КВАЗИЭКВИВАЛЕНТНОСТИ.

Article Ukrainian OPEN
Смирнов, А.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: нечіткий кластерний аналіз, a - квазіеквівалентність, кластери, цінні папери (ЦП), портфель цінних паперів. нечѐткий кластерный анализ,  - квазиэквивалентность, кластеры, ценные бумаги (ЦБ), портфель ценных бумаг. unclear cluster analysis

 В статті розглядається застосування нечіткого кластерного аналізу для розбиття набору цінних паперів на певні групи, що мають однаковф тенденції.  В статье рассмотрено применение нечѐткого кластерного анализа для разбиения набора ценных бумаг на определѐнные группы, имеющие одинаковые тенденции.  This article is devoted to the unclear cluster analysis wich considered for breaking up of set of securities on certain groups with having identical tendencies.
Share - Bookmark