ЕВОЛЮЦІЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
Скопенко, Н. С.; Національний авіаційний університет (2014)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інтеграція; інтеграційні процеси; інтегровані об’єднання; | 334.012.82 | интеграция; интеграционные процессы; интегрированные объединения; | integration; integration processes; integration associations;

Розвиток інтеграційних процесів, формування інтегрованих об’єднань відбувається у відповідності з дією певних історичних та об’єктивних економічних тенденцій під впливом різноманітних факторів: обмеження індивідуальних зобов’язань ціною обмеження індивідуальних прав, зростання економічної могутності об’єднаного капіталу за рахунок об’єднання індивідуальних капіталів і зменшення впливу «особистого чинника» тощо. Развитие интеграционных процессов, формирование интегрированных объединений происходит в соответствии с действием определенных исторических и объективных экономических тенденций под воздействием разнообразных факторов: ограничение индивидуальных обязательств ценой ограничения индивидуальных прав, роста экономического могущества объединенного капитала за счет объединения индивидуальных капиталов и уменьшение влияния "личного фактора" и тому подобное. Development of integration processes, forming of computer-integrated associations, takes place in accordance with the action of certain historical and objective economic tendencies under act of various factors: limiting to of individual obligations the cost of limitation of individual rights, height of economic power of the incorporated capital due to the association of individual capitals and diminishing of influence of the "personal factor" and others like that.
Share - Bookmark