CONCEPTUAL CHALLENGES OF MODERNIZATION STRATEGY NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Article English OPEN
ТАТАРЕНКО, Н.О.; Інститут міжнародних відносин НАУ, завідувач кафедрою міжнародних економічних відносин і бізнесу, к.е.н., проф. (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: modernization; ownership; national interests; private interests; corporatization; state corporations; national strategies for economic development in the global environment | 339.976+330.8 | модернізація; власність; загальнонаціональні інтереси; приватні інтереси; корпоратизація; державні корпорації; національні стратегії економічного розвитку у глобальному середовищі

 Conceptual grounds for the development of the national economies in global environment have been analyzed by the author. In the article the idea of corporatization of global economic relations is considered on the basis of the strengthening of monopoly position of international corporations during the process of national economies modernization and the specific aspects of the corporatization process of Ukrainian economy.  Автором анализируются концептуальные основы развития национальных экономик в глобальной среде. В статье обосновывается тезис о корпоратизации глобальных экономических отношений, что объясняется разгосударствлением собственности; анализируется мировой опыт использования монопольных позиций крупного бизнеса в процессах модернизации национальных экономик и специфика и условия корпоратизации украинской экономики.  Автором аналізуються концептуальні засади розвитку національних економік у глобальному середовищі. У статті обґрунтовується теза про корпоратизацію  глобальних економічних відносин, що пояснюється роздержавленням власності; аналізується світовий досвід використання монопольних позицій великого бізнесу у процесах модернізації національних економік та специфіка і умови корпоратизації української економіки.
Share - Bookmark