ОСНОВНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Article Ukrainian OPEN
Степанець, С.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: транснаціональні корпорації; глобалізація; інтернаціоналізація; світова економіка; транснациональные корпорации; глобализация; интернационализция; мировая экономика; multinationals corporations; globalization; internationalization; world economy

 Транснаціональні корпорації – найпотужніші компанії, які проникають в усі галузі економіки, займають провідне місце в світовій економіці та політиці. В роботі розглянуто позитивні та негативні наслідки діяльності ТНК в умовах інтернаціоналізації та глобалізації світової економіки. Встановлено, що масштабні наслідки діяльності ТНК відіграють значну роль як в світовій економіці, так і в міжнародному політичному житті держав. Транснациональные корпорации – самые мощные компании, которые проникают во все отрасли экономики, занимают ведущее место в мировой экономике и политике. В работе рассмотрены положительные и отрицательные стороны деятельности ТНК в условиях интернационализации и глобализации митровой экономики.Установлено, что мастабные последствия деятельности ТНК играют значительную роль как в мировой экономике, так и в международной политической деятельности государств. Transnational corporations – the most powerful companies which get to all industries of economy and take leading seat in a world economy and policy. In work the positive and negative sides of activity of TNK are considered in the conditions of internationalization and globalization of world economy. It is set that the global consequences of activity of TNK act considerable part both in a world economy and in international political activity of the states.
Share - Bookmark