ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ПІДХОДІ ДО ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ, ЇХ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ РОЗВИТОК

Article Ukrainian OPEN
Сєрикова, Г.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: управління; машинобудування, інновації; управление; машиностроение; инновации; management; mechanical engineering; innovation

 Проаналізовані напрями інноваційного шляху розвитку держави. Запропоновано управління в новому розумінні при модернізованих циклах інноваційного менеджменту. Розглянуто характеристики та ефективність в управлінні машинобудівними підприємствами.  Проанализированы направления инновационного пути развития государства. Предложено управление в новом понимании при модернизированных циклах инновационного менеджмента. Рассмотрены характеристики и эффективность управления машиностроительными предприятиями.  In this article reports about direction of innovative way of development of the state. To the management in the new understanding at the modernized cycles of innovative management are offered. And finally talked about description and efficiency of management engineer enterprises.
Share - Bookmark