АДАПТАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО ІМПЕРАТИВІВ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Article Ukrainian OPEN
ГАЛЬПЕРІНА, Л.П.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: регіональна політика; Європейський Союз; глобальний розвиток; адаптація; асиметрія регіонального розвитку; | 339.926

В статті розглянуто адаптацію регіональної політики Європейського Союзу (ЄС) до імпе-ративів глобального розвитку, серед яких визначальна роль належить розвитку інформаційного суспільства.Проаналізовано регіональну політику ЄС, виокремлено адаптаційні зміни, що викликані необхідністю струк-турних перетворень економіки слабших держав ЄС та наслідками світової фінансової кризи. Виявлено сутьадаптаційного підходу регіональної політики до імперативів глобального розвитку, що полягає у підвищенніефективності розподілу коштів, незважаючи на скорочення обсягів фінансування програм шляхом впрова-дження нової системи поділу регіонів та відповідно зміни пропорцій їх фінансування.
Share - Bookmark