РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Article Ukrainian OPEN
Бондар, Л. В. ; Ісхакова, Н. Г. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: рефлексія, навчальна діяльність, суб’єкт навчальної діяльності, самоконтроль, самооцінка, самостійність, ініціативність. | 378-057.87 (045) [УДК 159.955.4]

Стаття присвячена аналізу результатів експериментального дослідження рівня розвитку рефлексивності студентів першого курсу як основного компоненту структури навчальної діяльності. Розкрито особливості та значення рефлексії у самостійній навчальній діяльності студентів. У роботі звернено увагу на те, що рефлексивні процеси мають бути постійно присутніми у навчальній діяльності тих, хто навчається. Тому рефлексивні уміння необхідно цілеспрямовано у них формувати. Рефлексія відіграє  значну роль у розвиткові особистості: вона дає уявлення, знання про цілі, зміст, форми, способи, засоби своєї діяльності, дозволяє критично поставитись до себе та своєї діяльності у минулому, теперішньому та майбутньому, робить людину суб’єктом своєї діяльності. На основі отриманих даних емпіричного дослідження був сформульований висновок про те, що необхідно застосовувати у навчальному процесі першокурсників форми навчальної рефлексії: усне обговорення, письмове анкетування, графічна фіксація шляхів розв’язання  нових навчальних завдань.
Share - Bookmark