ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОРПОРАЦІЙ - ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ

Article Ukrainian OPEN
Головіна, Л. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: об’єднання підприємств; корпорація; бізнес-групи; консолідована звітність; объединения предприятий; корпорации; бизнесгруппы; консолидированная отчетность; associations of the enterprises; corporation; business-groups; consolidated reports

Досліджено особливості створення та функціонування діяльності корпорації в України. Проаналізовані зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на процеси інтеграції вітчизняних підприємств у корпорацію.  Исследованы особенности создания и функционирования корпораций в Украине. Проанализованы внешние и внутренние факторы, влияющие на процессы интеграции отечественных предприятий.  Investigated are characters of corporation’ formation ant activity in Ukraine. Analyzed are external and internal factors, affected on the process of national enterprises integration.
Share - Bookmark