КОНЦЕПЦІЯ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ В УКРАЇНІ

Article Ukrainian OPEN
ПАНЧЕНКО, Є.Г.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; КІР’ЯКОВА, М.Є.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: 339.92 (477)

В статті обґрунтовано доцільність використання концепції відкритих інновацій на конкре-тних прикладах діяльності ТНК. Здійснено аналіз стану та перспектив використання компаніями моделі відк-ритих інновацій. Представлені результати проведеного дослідження особливостей зовнішнього пошуку ідейпідприємствами України.
Share - Bookmark