ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ФОРМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Article Ukrainian OPEN
Захожай, К.В. ; Ляшанов, А.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: лізинг; інвестиції; компанія; банк; кредит; лизинг; инвестиции; компания; банк; кредит; leasing; investment company; bank; credit

 У статті розглядаються проблеми використання фінансового лізингу як однієї з форм iнвестування капіталу в економіку України. Досліджується сучасний стан національної законодавчої бази щодо використання лізингових операцій в процесах інвестування в українську економіку.  В статье рассматриваются проблемы использования финансового лизинга как одной из форм инвестирования капитала в экономику. Исследование современного состояния национальной законодательной базы по использованию лизинговых операций в процессах инвестирования в украинскую экономику.  The problems of using financial lizing as a form of capital investing in the economy of Ukraine. A mordern condition of the national lagislative base in the sphere of lizing operations using in the processes of investing in the Ukrainian economy is researched.
Share - Bookmark