АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ АЕРОПОРТУ

Article Ukrainian OPEN
Соколова, О.Є. ; Григорак, М.Ю. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: логістична інфраструктура аеропорту; аутсорсинг; управління; оптимізація; логістичний провайдер; логистическая инфраструктура аэропорта; аутсорсинг; управление; оптимизация; логистический провайдер; logistics infrastructure of the airport; outsourcing

 У статті проведено дослідження світового ринку логістичного аутсорсингу, визначені тенденції розвитку аутсорсингу в Україні, запропоновані теоретико-методичні положення застосування аутсорсингу при управлінні логістичною інфраструктурою вітчизняних аеропортів.  В статье проведено исследование мирового рынка логистического аутсорсинга, определены тенденции развития аутсорсинга в Украине, предложены теоретико-методические положения применения аутсорсинга при управлении логистической инфраструктурой отечественных аэропортов.  In the article research of the global market of logistics outsourcing, identified trends of outsourcing in Ukraine, the proposed theoretical and methodological provision of application management outsourcing in the logistics infrastructure of domestic airports.
Share - Bookmark