ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Соловей, Н.В. ; Маліношевська, К.І. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: задолженность; обязательство; расчеты; дебиторская задолженность; дебиторы; заборгованість; зобов’язання; розрахунки; дебіторська заборгованість; дебітори; debt; obligation; calculations; account receivable; debtors

 Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій за борговими правами (з дебіторами). Облік дебіторської заборгованості регламентується П(С)БО 10, що дозволяє зробити аналіз і дослідити нерозв’язані проблеми. Организация учета дебиторской задолженности на предприятии любой формы собственности имеет важное значение, поскольку способствует упорядочиванию информации, прозрачности и достоверности данных, из расчетных операций за долговыми правами (с дебиторами). Учет дебиторской задолженности регламентируется П(С)БУ 10, что позволяет сделать анализ и исследовать нерешенные проблемы. Organization of account of account receivable on the enterprise of any pattern of ownership has an important value, as it instrumental in arrangement of information, transparency and authenticity of information, from calculation operations after promissory rights (with debtors). The account of account receivable is regulated P(Ñ) BECAUSE 10, that allows to do an analysis and probe unsolved problems.
Share - Bookmark