ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМТСВІ

Article Ukrainian OPEN
Городецька, Л.О. ; Журба, В.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: мотивація; праця; заробітна плата; мотивация; труд; заработная плата; motivation; labor; salary

 В статті використовуються поняття «мотивація праці», «стимули», «комплексність» і «збалансованість» компонентів системи. Спостерігається взаємозв’язок між теоріями мотивації праці і їх сутність у стимулюванні персоналу.  В статье используються понятия «мотивации труда», «стимулы», «комплексность» и «сбалансированость» компонентов системы. Наблюдаеться взаимосвязь между теориями мотивации труда и их роль у стимулировании персонала.  A concept «motivation of labour», «stimul», «complexity» and «balanced» of components of the system, is used in the article. There is intercommunication between the theories of motivation of labour and their essence in stimulation of personnel.
Share - Bookmark