Особливості молодіжних хостелів-лофтів США

Article OPEN
Tkachenko, N. V.; National Aviation University, Kyiv (2013)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: Промислова архітектура; молодіжний хостел; лофт. | 728.5(73)(045) | Industrial architecture; a youth hostel; a loft. | Промышленная архитектура; молодежный хостел; лофт.

В статті здійснено аналіз досвіду пристосування об’єктів промислової архітектури під заклади туризму для молоді та визначено стилістичні особливості лофту на прикладах молодіжних хостелів США. Піднімається проблема формування архітектури закладів туризму шляхом пристосування промислово-виробничих будівель і споруд під молодіжні хостели в Україні, забезпечення раціонального землекористування та збереження історичної забудови. The article explores the experience of adaptation the industrial architecture in the tourist institutions for young people and stylistic features of loft by examples of youth hostels USA. Showing the problem of the architecture formation the tourist founding by the adaptation of industrial buildings and facilities into the youth hostels in Ukraine, providing efficient land use, and maintenance of historical buildings. Проанализирован опыт приспособления объектов промышленной архитектуры под учреждения туризма для молодежи и определяются стилистические особенности лофта на примерах молодежных хостелов США. Поднимается проблема формирования архитектуры учреждений туризма путем приспособления промышленно-производственных зданий и сооружений под молодежные хостелы в Украине, обеспечения рационального землепользования и сохранения исторической застройки.
Share - Bookmark