ФАКТОРИ ТА НАСЛІДКИ ГЛОБАЛЬНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

Article Ukrainian OPEN
Дорошенко, І.В. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: світова фінансова криза; фінансові ринки; фактори; наслідки; кризові явища; фінансова система; мировой финансовый кризис; финансовые рынки; факторы; последствия; кризисные явления; финансовая система; global financial crisis; financial markets; factors

У статті проаналізовано основні причини виникнення, фактори та наслідки глобальних кризових явищ на фінансових ринках світу. Висвітлено авторський погляд стосовно впливу сучасної світової фінансової кризи на розвиток світової економіки та сформовано рекомендації щодо мінімізації негативного впливу кризових явищ на фінансових ринках надалі. В статье проанализированы основные причины возникновения, факторы и последствия глобальных кризисных явлений на финансовых рынках мира. Показан авторский взгляд относительно влияния современного мирового финансового кризиса на развитие мировой экономики и сформированы рекомендации по минимизации негативного влияния кризисных явлений на финансовых рынках в дальнейшем.  The article analyzes the main causes, factors and consequences of global crisis in financial markets around the world. Shows the author's view on the impact of the current world financial crisis on development of the global economy and generate recommendations for minimizing the negative impact of the crisis fact in financial markets in the future.
Share - Bookmark