ОЦІНКА ДОХОДНОСТІ ТА РИЗИКІВ ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Article Ukrainian OPEN
Пушенко, К.О. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: інвестиційний портфель підприємства, невизначеність, ризик, доходність, світова економічна криза, венчурні інвестиції. инвестиционный портфель предприятия, неопределенность, риск, доходность, мировой экономический кризис, венчурные инвестиции

 У статті висвітлено авторський погляд щодо питання оцінки доходності та ризиків портфельного інвестування за умов невизначеності. Проаналізовано сучасні процеси зростання невизначеності при формуванні інвестиційного портфелю з урахуванням світової економічної кризи і системних причин.  Статья освещает авторский взгляд на вопрос оценки доходности и рисков портфельного инвестирования в условиях неопределенности. Проанализированы современные процессы роста неопределенности при формировании инвестиционного портфеля с учетом мирового экономического кризиса и системных причин.  Article takes up the author's view, on the question of an estimation of profitableness and risks on portfolio investments. in the conditions of uncertainty. Analysed, the modern growing processes of uncertainty, in the formation of an investment portfolio, taking into account the world economic crisis and the system reasons.
Share - Bookmark