КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Article Ukrainian OPEN
Міхненко, Г. Е. (2016)
  • Publisher: National Aviation University
  • Subject: інтелектуальна мобільність, освітнє середовище, інтелектуалізація, інтелектуальні здібності, особистісні якості. | 62-051:37.015.31 [УДК 378.6]

У статті розглядається проблема формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету. Встановлені наступні критерії та показникисформованості інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів: мотиваційний (усвідомлення значущості інтелектуального розвитку; наявність стійкого інтересу до інтелектуальної діяльності);когнітивний (сформованість якостей мислення; вільне володіння пізнавальними процесами; прояв креативності в інтелектуальній діяльності); операційно-технологічний (володіння інструментальними компетенціями; стратегіями виконання інтелектуальної діяльності); метакогнітивний (обізнаність з питань інтелектуальної мобільності та власних індивідуально-психологічних особливостей; здатність до саморегуляції інтелектуальної діяльності, до критики та самокритики); соціально-особистісний (прояв адаптивно важливих особистісних якостей, комунікабельності, толерантності, наполегливості у досягненні мети).
Share - Bookmark