ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОУЧИНГУ ПРИ СТВОРЕННІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО НАВЧАЄТЬСЯ

Article Ukrainian OPEN
Тарасенко, Ю.В. ; Чичкан-Хліповка, Ю.М. (2012)
  • Publisher: Національний Авиаційний Університет
  • Subject: коучинг; коуч-менеджмент; організація; що навчається; організаційна культура; управління змінами; коучинг; коуч-менеджмент; организация; которая обучается; организационная культура; управление изменениями; coaching; coach-management

 В статті розглянуто сутність та особливості організації, що навчається. Визначено роль коучингу в системі управління знаннями працівників з урахуванням організаційних змін, необхідних для його імплементації. Обґрунтовано складові сис-теми управління знаннями. Доведено необхідність використання коучингу у процесі формування організації, що навчається.  В статье рассмотрена сущность и особенности организации, которая обуча-ется. Определена роль коучинга в системе управления знаниями работников с учетом организационных изменений, необходимых для его имплементации. Обоснованны сос-тавные системы управления знаниями. Доказана необходимость использования коу-чинга в процессе формирования организации, которая обучается. Essence and features of Learning Organization are considered in the article. The role of coaching in the knowledge control system is defined. Knowledge management system of employees is taken into consideration. The components of knowledge management system are also grounded. The coaching usage necessity in the process of formation of Learning Organization is proven.
Share - Bookmark