INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS RATIONAL USE OF AND REPRODUCTION OF FIXED ASSETS FOR COMPANIES

Article English OPEN
ВАЛІНКЕВИЧ, Н.В.; Житомирський державний технологічний університет (2011)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: capital assets; organizational mechanism; rational consumption; food industry; recreation | 664(477) [658.589] | основні фонди; організаційний механізм; раціональне споживання; харчова промисловість; відтворення; інвестиції | 664 (477) [658.589]

 In the article is certain organizational mechanism of rational consumption and recreation of the fixed assets, the question of efficiency of reproductive processes is considered in food industry,  the state of the fixed assets is analysed and antikrizove direction of their use is offered.  В статье определен организационный механизм рационального потребления и воспроизводства основных средств, рассмотрены вопросы эффективности воспроизводственных процессов в пищевой промышленности, проанализировано состояние основных средств и предложены антикризисное направление их использования.  В статті визначений організаційний механізм раціонального споживання та відтворення основних засобів, розглянуто питання ефективності відтворювальних процесів у харчовій промисловості,  проаналізовано стан основних засобів та запропоновано антикризове спрямування їх використання.
Share - Bookmark