ДЕРЖАВНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Article Ukrainian OPEN
ДЕМ’ЯНЧУК, Д.О.; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2013)
  • Publisher: Національний авіаційний університет
  • Subject: національні заощадження; державні заощадження; чисті податки; державні доходи від приватизації; державні позики; рух грошових коштів до держави; фонд нагромадження; стабілізаційний фонд; фонди фінансових ресурсів цільового призначення; розширене відтворен | 330.34.014 – 026.23

В статті акцентується увага на важливості національних заощаджень для економічногозростання країни, підкреслюється провідна роль держави в створенні національних заощаджень, досліджу-ються джерела державних заощаджень. Автор аналізує вплив процесів заощадження в країні на розширеневідтворення та економічне зростання, наводить теорії економічного зростання, в яких підкреслюється визна-чальна роль нагромадження (заощадження) в зростанні економіки (кейнсіанська, неокласична теорії, модельСолоу). В статті також аналізується роль національних заощаджень в стабілізаційній політиці держави (припроведенні стимулювальної та стримувальної фіскальної та монетарної політики).
Share - Bookmark